AGSS - Monitoring vlivu na životní prostředí

Nabízené služby

Monitoring negativních vlivů na životní prostředí a řešení problematiky kontaminovaných lokalit:

Jsme renomovanou společností poskytující služby v oblasti průzkumu a ochrany životního prostředí a naší výhodou je především:

 • Nebojíme se improvizovat
 • Umíme najít dobrá řešení
 • Partnerů si vážíme

Co umíme:

Analýzy rizik a průzkumy kontaminace lokalit

 • Zpracování analýzy rizik dle metodického pokynu MŽP
 • Průzkum a monitoring kontaminovaných lokalit
 • Příprava projektové dokumentace pro výběrová řízení na zhotovitele průzkumů či analýz rizik
 • Oponentury výsledků průzkumných prací a analýz rizik

Supervize a projekty sanačních prací 

 • Projektování sanačních prací a preventivních opatření
 • Návrhy a realizace monitorovacích plánů a systémů
 • Supervize průzkumů, analýz rizik, sanačních prací a monitoringu

Analýzy vzdušnin a plynů, atmogeochemie

 • Analýzy obsahu škodlivin v půdním vzduchu
 • Terénní měření skladby skládkových plynů dle ČSN 83 8034
 • Monitoring pracovního prostředí dle NV č. 361/2007
 • Monitoring limitních koncentrací chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 6/2003 Sb.
 • Měření obsahu těkavých látek na výstupech z technologií
 • Analýzy provádíme přenosnými detektory plynů, pomocí sorpčních nebo detekčních trubiček (SKC, GASTEC)

Geologie, hydrogeologie

 • Geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika
 • Komplexní zajištění legislativních úkonů např. při budování vodního zdroje
 • Hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky
 • Geochemické speciační modelování

Sondážní a vrtné práce

 • Hloubení bezjádrových sond pro odběry půdního vzduchu
 • Vrtání úzkoprofilových jádrových sond pomocí zarážených jádrovek do průměru 100 mm pro odběry vzorků zemin
 • Zhotovení piezometrických sond od průměru 35 mm pro měření hladin podzemních vod
 • Plynometrické etážové sondy
 • Zajištění a geologický dozor vrtných prací

Odběry vzorků

 • Certifikované odběry vzorků přírodnin (zemin, podzemních a povrchových vod, odpadů a stavebních konstrukcí)
 • Držitelé certifikátu manažer vzorkování podzemních vod a manažer vzorkování odpadů
 • Měření fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod – pH, redox potenciálu, vodivosti, teploty a rozpuštěného kyslíku – přímo ve vrtu (do hloubky 20 m)
 • Návrhy a realizace plánů vzorkování
 • Vývoj a konstrukce speciálních technik a nástrojů pro vzorkování

Výroba válcových vzorkovačů

 • Výroba přelivných vzorkovačů (kalovek) a zonálních válcových vzorkovačů z nerezavějící oceli v průměrech a délkách dle přání
 • Vývoj a zakázková výroba specializovaných vzorkovacích zařízení

Příprava metodického zázemí

 • Koordinace přípravy metodických pokynů MŽP pro průzkum a analýzu rizik kontaminovaných lokalit (2005, aktualizace 2010)(pdf)
 • Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění (2011) (pdf)
 • Příprava dalších metodických materiálů pro proces odstraňování ekologických zátěží, například atmogeochemie, supervize sanačních prací,  publikace MŽP a UNDP „Environmental Hot Spot Remediation – The Czech Experience“. (pdf)
 • Školící aktivity v oblasti ochrany životního prostředí